Program
Podpoříme všechny důležité projekty.

Obecně podporujeme všechny rozumné a potřebné investice v naší městské části.
  • investice do školských zařízení (ZŠ Romance, MŠ Pitkovice, MŠ V Bytovkách, MŠ Za Nadýmačem, střední školu...)
  • dokončení zahájených revitalizací veřejných prostor (nám. Bří Jandusů, okolí nádraží, park za radnicí, Cukrovarský rybník...)
  • zahájení výstavby dopravních staveb (511, Hostivařská spojka, Horácká stezka, obchvat Pitkovic...)
  • rozšiřování sítě cyklostezek a pěších tras

Problémem těchto investic ale je, že rozhodnutí o jejich realizaci stojí buď mimo naši městskou část nebo je vázáno na získání prostředků pro jejich financování (dotace). Samozřejmě jsme připraveni udělat vše pro to, aby naše městská část potřebné finance získala a dále získávala.
Komunální politika není jen získávání a rozdělování dotací. Existuje celá řada věcí, které můžeme zlepšit sami, rychle a bez rozsáhlých investic. Především změnou přístupu a lepším využitím stávajících možností.

Na co se zaměříme
1) Školství
Otázka školství je velmi komplexní a je potřeba ji citlivě řídit tak, aby byly chráněny zájmy všech zúčastněných stran – zejména žáků, rodičů, samotné školy a zřizovatele. Jen pokud budou všechny strany spolupracovat, budou naše školy opouštět spokojené, sebevědomé a vzdělané děti. Vnímáme, že stejně jako v dalších oblastech života, i v případě školství je nutné, aby dobře fungovala vzájemná informovanost, aby učitelé vysvětlovali rodičům, co a jak učí a proč volí konkrétní metody výuky. Pouze tak mohou rodiče škole a učitelům rozumět a jen tak se odbourají vzájemná nedorozumění. V tomto by měla hrát velkou roli právě radnice, která má prostředky k tomu, aby mohla dění ve škole pozitivně ovlivňovat.

Pomoc a podpora ředitelů. Ředitelé se denně zabývají mnoha činnostmi, které nesouvisí s pedagogickou činností, a od této práce je naopak odvádějí. Jsme připraveni jim tam, kde to bude možné a chtěné, maximálně odlehčit tak, aby se mohli naplno věnovat péči o svůj učitelský sbor a vzdělávací proces vůbec.

Výběrová řízení na pozici ředitele. Prosazujeme pravidelné konání výběrových řízení na ředitele školských zařízení v zákonem stanovených termínech (každých šest let). O nejvhodnějším kandidátovi rozhodne kompetentní a profesionální komise. Je potřeba pravidelně monitorovat, zda aktuální vedení škol stále odpovídá potřebám společnosti. Z těchto důvodů považujeme pravidelné otevřené výběrové řízení na post ředitele školy za důležitý demokratický nástroj pro dosažení a udržení kvality našich škol.

Aktivní práce na hledání vedení do nové základní školy. Ještě než se začne stavět, je nutné cíleně hledat do nové školy kvalitní pedagogický sbor. Začít s přípravou výběrového řízení na budoucího ředitele v dostatečném předstihu a poskytnout součinnost pro jeho budoucí práci.

Poradenská pracoviště. Zaměříme se na co nejširší nabídku poradenských zařízení při školských zařízeních (psycholog, logoped, sociální pedagog, speciální pedagog).

Školní jídelna. Školní jídelna zajišťuje pro většinu našich dětí hlavní stravu celého dne, a to pět dní v týdnu. Považujeme kvalitní stravu za základ zdraví. Proto podporujeme zapojení naší školní jídelny do projektu "Skutečně zdravá škola“.

Lesní mateřská škola. Budeme iniciovat vznik Lesní mateřské školy na pozemku č. 1655/1, která za vynaložení minimálních investic dokáže nabídnout další alternativu pro vzdělávání dětí a tolik potřebnou kapacitu.

2) Veřejný prostor
Cílem všech zásahů do veřejného prostoru musí být snaha o maximální zlepšení jeho funkce, užitné a estetické hodnoty. Je to velmi komplexní úloha. Proto je nutné rozsáhlé revitalizace veřejného prostoru diskutovat s obyvateli a finální řešení na základě výsledků diskusí nechat zpracovávat odborníky, t.j. vypisovat architektonické soutěže a návrhy posuzovat nezávislou odbornou porotou. V případě nám. Bří Jandusů, okolí nádraží a parku za radnicí se to podařilo. Tento typ úprav veřejného prostoru je často závislý na přidělení účelových dotací, protože MČ si to ze svého rozpočtu dovolit nemůže. Přesto MČ ale řadu věcí udělat může.

Trvale udržitelný rozvoj obce. Podporujeme používání transparentních pravidel, koncepcí a strategií pro jednání s developery. Nárůst občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury obce musí být v souladu s nárůstem nových bytových jednotek.

Energetický audit veřejných budov. Naším cílem je snížení energetické náročnosti obecních budov, prověření možností výstavby alternativních zdrojů výroby elektřiny na střechách těchto budov a podpora komunitní energetiky. U nových staveb a rekonstrukcí veřejných budov, kde je to možné, budeme trvat na pasivním standardu.

Energetická soběstačnost. Prosazujeme uplatňování zvýšených nároků na veřejné prostory a stavby s ohledem na energetickou soběstačnost, šetření energiemi a adaptaci na klimatickou změnu, tzn. šetření s dešťovou vodou, podpora cirkulární ekonomiky v souladu s cíli definovanými strategií Cirkulární Praha 2030. Zajistíme služby energetického poradce v Otevřeném informačním centru pro občany.

Soulad se strategickými dokumenty. Snaha o soulad se strategickými dokumenty IPR pro tvorbu modrozelené infrastruktury.

Otevřený a transparentní přístup radnice k občanům. Chceme veřejnost nejen otevřeně informovat, ale také vysvětlovat a uvádět na pravou míru řadu mýtů a polopravd týkajících se toho, co je schopna radnice městské části rozhodovat samostatně a kde je závislá na rozhodnutí magistrátu.

Podpora alternativních prostupů obcí. Uhříněves jako obec krátkých vzdáleností. Kromě Pitkovic a Hájku, kde je podmínkou funkční veřejná doprava, může být Uhříněves ideální pro pohyb bez nutnosti používat motorovou dopravu. Z většiny částí naší MČ je docházková vzdálenost na MHD, ke škole, školce, k lékaři nebo do obchodu do 20 minut.

Cyklostojany na nádraží. Vítáme jakékoli řešení, které v rámci revitalizace nádraží přinese bezpečné parkování kol na nádraží v Uhříněvsi. Do té doby se pokusíme situaci vyřešit v rámci možností MČ a ve spolupráci s ČD a SŽ.

Opravy chodníků a pěších tras. Existuje mnoho obtížně schůdných míst, např. pro maminky s kočárky či pro osoby se znevýhodněním. Budeme podporovat opravy frekventovaných míst z "vlastních" peněz, tj. bez čekání na dotace.

3) Volný čas
Obec tvoří její občané. Proto podporujeme komunitní život a místní spolky. A protože míst ke hře, sportu a aktivnímu odpočinku ubývá, budeme hájit ta, která nám zbyla a vytvářet nová. Rozšíříme nabídku mimoškolních aktivit pro děti. Podpoříme vznik nových sportovních klubů a kulturních organizací.

Otevření školních hřišť pro veřejnost. Najdeme ve spolupráci se školami způsob, jak v maximální míře zpřístupnit školská sportovní zařízení široké veřejnosti včetně víkendů a prázdnin.

Založení skautského oddílu. Myšlenky skautingu jsou stále aktuální a atraktivní. V Uhříněvsi je navíc možnost navázat na jeho bohatou místní historii.

Otevřená knihovna. Aktivní vyhledávání potřeb čtenářů, rozšiřování nabízených služeb, tvorba programů a kurzů pro veřejnost - to jsou hlavní úkoly knihovny v naší MČ, které budeme podporovat.

Muzeum. Rekonstrukce muzea byla přerušena, protože jeho prostory nyní plní důležitou a potřebnou humanitární roli. Přesto, až to bude možné, je cílem dokončit instalaci stálé expozice a obnovit výstavní a komunitní účel prostor muzea. Iniciujeme vznik galerijní rady, složené z externích odborníků, kteří budou v čestné funkci garantovat úroveň programu.

Kultura a komunita. Dokončení proměny muzea ve spolkový/obecní dům poslouží pro rozvoj komunity a bude nabízet pestrou nabídku a kvalitní zázemí pro spolkovou činnost. Součástí této proměny by měla být i revitalizace prostor před muzeem, které spolu s rekonstrukcí budovy č.p. 192 vytvoří nové sebevědomé kulturní centrum obce. Tím posílíme atraktivitu a turistický potenciál Uhříněvsi a okolí ve spolupráci s místními podnikateli.

Aktivní pomoc spolkům. Budeme aktivně pomáhat místním spolkům s jejich lokálními projekty, poskytneme know-how pro tvorbu žádostí o granty na MHMP a MK ČR, budeme podporovat partnerstvím městské části jejich akce, do financovaní akcí zapojíme místní i celopražské komerční partnery s cílem vybudovat dlouhodobá partnerství.

Obecné body programu
Chceme se věnovat některým důležitým oblastem, ve kterých na Praze 22 dlouhodobě zaostáváme.
-1-
Participace
Bez toho, aby se občané mohli podílet na rozhodování o dalším rozvoji a podobě městské části nemůže být naše městská část tím správným místem pro kvalitní život. Účast v novém celoměstském programu participativního plánování je pro nás povinností, protože dokáže vnést dobré příklady praxe od celé řady zkušených odborníků
-2-
Komunikace
Objektivní informování o dění a situaci v obci/městské části vypadá na první pohled jednoduše, ale z vlastní zkušenosti víme, že ne vždy se to daří. Možnost využívat oficiální informační kanály ke svému prvoplánovému PR je příliš lákavá a je těžké jí odolat. Proto musíme nastavit taková pravidla, která zneužívání komunikačních kanálů obce znemožní nebo minimálně velmi výrazně omezí.
-3-
Digitalizace
Velké téma celorepublikového i celoevropského významu. Česká republika nepatří v evropském měřítku k premiantům, přesto řada služeb státu digitálně funguje, jen tato možnost není v povědomí občanů. Informování a vzdělávání všech občanů na lokální úrovni, vysvětlování výhod a možností digitalizace musí být prioritou.
Napište nám, setkejte se s námi, bavíme se s každým a o všem.
e-mail: ok.praha22@gmail.com
Made on
Tilda